Copyright © - гэта знак аховы аўтарскага права. Прыняты міжнароднай жэнеўскай канвенцыяй ў 1952 годзе.

Copyright абараняе ПРАВА толькі канкрэтнага інфармацыйнага рэсурсу (яго матэрыялы , ідэю , стыль) .

Тут неабходна размясціць тэкст :

  1. Пазначыць праваўладальніка інфармацыйнага рэсурсу ( аўтар , група аўтараў , установа)
  2. Канкрэтызаваць хто распрацаваў дызайн , стыль , тэкставы , графічны матэрыял ( па кожнаму напрамку можа быць свой ​​аўтар)
  3. Якія абмежаванні праваўладальнікі накладваюць на кантэнт і дызайн інфармацыйнага рэсурсу

Прыклад:

Copyright © ДУА "Сярэдняя школа № 1111 " 2013

Дызайн , стыль афіцыйнага сайта ДУА "Сярэдняя школа № 1111 " належаць Іванову Івану (тэлефон , электронная пошта)
Любое выкарыстанне ідэі магчыма толькі са згоды аўтара .

Усе тэкставыя , графічныя матэрыялы належаць ДУА "Сярэдняя школа № 1111 " .
Выкарыстанне матэрыялаў магчыма ў некамерцыйных праектах з абавязковым указаннем спасылкі на сайт першакрыніцу.

Калі ёсць неабходнасць выкарыстоўваць для сваіх сайтаў чужыя ідэі і матэрыялы неабходна напісаць аўтару і папрасіць дазволу.

Copyright ©то знак охраны авторского права. Принят международной женевской конвенцией в 1952 году. 

Copyright защищает ПРАВА только конкретного информационного ресурса (его материалы, идею, стиль).

Здесь необходимо  разместить текст:

  1. Указать правообладателя информационного ресурса (автор, группа авторов, учреждение)
  2. Конкретизировать  кто разработал дизайн, стиль,  текстовый, графический материал (по каждому направлению может быть свой автор)
  3. Какие  ограничения правообладатели накладывают на контент и дизайн информационного ресурса

Пример:

Copyright © ГУО "Средняя школа №1111" 2013

Дизайн, стиль официального сайта ГУО "Средняя школа №1111" принадлежат Иванову Ивану (телефон, email) 
Любое использование идеи возможно только с согласия автора. 

Все текстовые, графические материалы  принадлежат  ГУО "Средняя школа №1111".
Использование материалов  возможно в некоммерческих проектах с обязательным указанием ссылки на сайт первоисточник.

Когда есть необходимость использовать  для своих сайтов чужие идеи и материалы необходимо написать автору и попросить разрешения.